اساس بررسی آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی با PI یا سایر رنگ های فلورسانت چیست؟

اساس بررسی آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی توسط روش اتصال انکسین-V و رنگ آمیزی زیستی با PI یا سایر رنگ های فلورسانت چیست؟ در سل...

Continue reading

آنتی بادی های ثانویه یک ابزار تحقیق قدرتمند – راهنمای انتخاب آنتی بادی

چگونه بهترین آنتی بادی ثانویه را انتخاب کنید؟ آنتی بادی های ثانویه یک ابزار تحقیق قدرتمند هستند. آن ها با کیفیت بالا شما را قادر به هد...

Continue reading