برای انجام qRT-PCR جهت تکثیر MicroRNA از چه کنترل های داخلی باید استفاده کنیم؟

برای انجام qRT-PCR جهت تکثیر مولکول‌های MicroRNA از چه کنترل های داخلی باید استفاده کنیم؟ زمانی که قصد دارید با روش qRT-PCR، مولکول‌...

ادامه توضیحات

اساس بررسی آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی با PI یا سایر رنگ های فلورسانت چیست؟

اساس بررسی آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی توسط روش اتصال انکسین-V و رنگ آمیزی زیستی با PI یا سایر رنگ های فلورسانت چیست؟ در سل...

ادامه توضیحات

آنتی بادی های ثانویه یک ابزار تحقیق قدرتمند – راهنمای انتخاب آنتی بادی

چگونه بهترین آنتی بادی ثانویه را انتخاب کنید؟ آنتی بادی های ثانویه یک ابزار تحقیق قدرتمند هستند. آن ها با کیفیت بالا شما را قادر به هد...

ادامه توضیحات